۱۳۹۲ مهر ۲۸, یکشنبه

انسان و فرصت های خدمتراه حرکت الهی

از هر فرصت و امكانی، از هر شرایط و موقعیتی، از هر تماس و ارتباطی، از هر اندیشه، گفتار، عمل و حالتی، از هر دانسته و داشته ای، از هر توانائی و قابلیتی، در جهت انتشار و تثبیت عشق به خداوند و حضور الهی در درون انسان ها و در سطح جوامع و ملل استفاده كنید. همة زندگی و تمامیت وجود خویش را در جهت گسترش حضور خداوند به كار گیرید. هر كدام از عاشقان و دوستداران خداوند می بایست خود كانون انتشار عشق الهی باشند.

برگرفته از تعالیم حق - جلد اولهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر