۱۳۹۲ آبان ۸, چهارشنبه

جریان حق و باطل


كلیة جریانات راستین الهی و معنوی در جهان تحت كنترل، هدایت و نظارت روح خداست.جریانات به ظاهر الهی خارج از این حیطه جریاناتی گمراه كننده و هلاك كننده محسوب می شوند. منتخبین حقدر سراسر جهان، (آگاهانه یا ناآگاهانه) برگزیدگان روح خدا می باشند.... یكی از خطراتی كه خدمتگزاران خداوند را تهدید می كند، ادعاهای واهی و خود محوریاست. برخی ممكن است پس از آشنائی با جریان الهی، آن را به خود نسبت داده و دست به ادعا بزنند. ابلهان و جاهلانی از این نوع پس از آشنائی جزئی با تعالیم الهی از آن در جهت خود پرستی و برتری طلبی خویش سود برده و در این مسیر مدعی شده و البته به زودی در فضای وحشتناك خودبینی و برتری طلبی خویش به ارادة روح الهی، گرفتار و ساقط می شوند.
منتخبین حق و مجاری هدایت الهی دارای علائم معینی می باشند. برخی از مكاتب راههای شخصی و فردی را برای وصول به حقیقت و خود شناسی و خداشناسی مطرح كرده اند. همین كه این مكاتب با روش های خود هرگز انسانی متعالی و بزرگ را تعلیم و پرورش ندادند، خود گواه صادقی است از این كه هدایت حقیقی هرگز با خود خواهی و بر خود پرداختن میسر نیست.

برگرفته از تعالیم حق - جلد اول

۱۳۹۲ مهر ۲۸, یکشنبه

تغییر جهت زندگی برای خدمت الهیتغییر جهتاز چه راهی می بایست به خداوند خدمت کرد؟ از راه قابلیت ها و توانائی ها. فضا و امكانی كه در اختیار دارید با توجه به شرایط فعلی تان مناسب ترین و متناسب ترین طریق برای خدمت به خداوند و سپاسگزاری از اوست. برای حركت كردن در مسیر الهی لازم نیست كار چندانی بكنید، در ابتدا كافی است فقط جهت زندگی، جهت كارها، فعالیت ها و صرف زمان و نیروی تان را تغییر دهید. یعنی تلاش خود را به سوی خداوند جهت دهید.
 در شرایط "حال "هر كاری كه می توانید برای خداوند بكنید همان كاری است كه می بایست انجام دهید. منتها دقت كنید كه واقعاً چكار می توانید بكنید؟

برگرفته از تعالیم حق - جلد اولانسان و فرصت های خدمتراه حرکت الهی

از هر فرصت و امكانی، از هر شرایط و موقعیتی، از هر تماس و ارتباطی، از هر اندیشه، گفتار، عمل و حالتی، از هر دانسته و داشته ای، از هر توانائی و قابلیتی، در جهت انتشار و تثبیت عشق به خداوند و حضور الهی در درون انسان ها و در سطح جوامع و ملل استفاده كنید. همة زندگی و تمامیت وجود خویش را در جهت گسترش حضور خداوند به كار گیرید. هر كدام از عاشقان و دوستداران خداوند می بایست خود كانون انتشار عشق الهی باشند.

برگرفته از تعالیم حق - جلد اول۱۳۹۲ مهر ۲۲, دوشنبه

نتیجه ی عمل ما در سیر الهیکار بزرگ و نتیجه بزرگ


...اگر برای خداوند کاری بزرگ و اساسی صورت دهید، چه بسا در نظر خداوند و برای نزدیکی به او و شادی و رضایتش، خیلی متفاوت است تا اینکه کاری جزئی و بی اهمیت را به انجام برسانید. کسی که برای خداوند تلاشی بزرگ و اساسی را انجام می دهد، اراده و خواست پروردگار نیز در زندگی او عملی عظیم را به اجرا در می آورد. نتیجه ی عمل ما در سیر الهی هر چه عمیق تر و بیشتر باشد، تاثیر اراده ی الهی نیز در زندگیمان عظیم تر و شدید تر خواهد بود.
برای انجام مسوولیت اصلی خود، نیاز نیست که حتما همه به یک شکل عمل کنند، همه به یک شکل آگاه شوند و همه به یک شکل هدایت کنند.
برگرفته از کتاب جریان هدایت الهی جلد اول

۱۳۹۲ مهر ۱۹, جمعه

خاصیت نور الهیتاباندن نور

معلم الهیوجود ما را شعله ور می كند. از نور خود كه از نور خداوند است بر ما می تاباند. و ما به اندازة پذیرش خود از آن   بهره مند می شویم. حالا باید ما هم همان كار استاد را تكرار كنیم. باید بر وجود دیگران بتابانیم. زیرا خاصیت نور الهی چنین است كه هر چه بیشتر تابانده شود، روشنائی اش بیشتر می شود و این همان ویژگی عشق و حضور خداست.
برگرفته از کتاب جریان هدایت الهی جلد اول